Teaching Staff

Teaching Staff (Golf Training)


major-golam-morshed-psc-retd.jpg
Major Golam Morshed, psc (Retd)
md-fardeen-islam.jpg
Md Fardeen Islam
parvez-hossain.jpg
Mehedi Hasan Shuvo
 
mehedi-hasan-shuvo.jpg
Parvez Hossain
shahabuddin-ahmed-tusher.jpg
Shahabuddin Ahmed Tusher
habibur-rahman.jpg
Habibur Rahman